top of page

אנו מעמידים לרשותכם מאגר טפסים שימושיים של האגודה לתרבות הדיור לרבות טפסים הנדרשים לניהול הבית המשותף, טפסים בעלי מידע כללי, טפסים הנדרשים להגשת בקשה לממונה על חופש המידע, וכיוצ"ב.

טופס 1 - דוח מאזן חצי שנתי 

טופס 2 - הוצאות הכנסות 

טופס 3 - אסיפת דיירים שלא מן המניין

טופס 4 - הזמנה לאסיפת דיירים

טופס 5 - פרוטוקול אסיפת דיירים

טופס 6 - בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע - אגודה לתרבות הדיור

טופס 7 - מכתב התראה לתשלום מיסי ועד

bottom of page